​​Waardebepaling onderneming | Meer-Waerde

Waardebepaling onderneming

Een ondernemer krijgt vroeg of laat altijd wel een keer te maken met waarderingsvraagstukken. Dit kan zowel zakelijk als in privé zijn. Dit kan onder andere gebeuren bij overname, verkoop, inbreng, echtscheiding en overlijden. De adviseurs van Meer-Waerde hebben veel kennis en ervaring op het gebied van waarderingen. We worden dan ook regelmatig gevraagd om op te treden  als waarderingsdeskundigen.

Overname en verkoop

Indien de ondernemer voornemens is om een onderneming over te nemen of zijn onderneming te verkopen is de juiste waardebepaling van de onderneming van groot belang. Om de waarde te bepalen wordt gebruik gemaakt van verschillende waarderingsmethoden. Eveneens onderzoeken wij de prijsdrukkende en prijsverhogende factoren van de onderneming.

Bij de overname van een onderneming bestaan onze werkzaamheden onder andere uit:

 • het uitvoeren van een vooronderzoek en het definiëren van de te volgen overnamestrategie;
 • globale doorlichting van de verkopende partij                                  
 • het bepalen van een reële waarde en prijs van de onderneming;
 • opstellen van een intentieovereenkomst tot overname/verkoop van de onderneming;
 • het uitvoeren van een ‘due diligence’  (boeken) onderzoek;
 • het voeren van de onderhandelingen;
 • begeleiding bij de afronding van de overname van de onderneming. Hierbij kan gedacht worden  aan het beantwoorden en oplossen van fiscale vraagstukken.

Bij de verkoop van een onderneming spelen naast fiscale aspecten ook emotionele aspecten een grote rol. De continuïteit van de onderneming kan daarbij een grotere rol spelen dan het verkrijgen van de maximale zakelijke prijs voor de onderneming. Bij de verkoop van een onderneming bestaan onze werkzaamheden onder andere uit:

 • beoordelen van de te verkopen onderneming op prijsdrukkende en prijsverhogende factoren en eventueel de verkoopbaarheid van de onderneming aan te passen;
 • het bepalen van een reële waarde en prijs van de onderneming;
 • opstellen van een verkoopmemorandum waarin alle mogelijke fiscale aspecten aan bod komen;
 • opstellen van een intentieovereenkomst tot verkoop/overname van de onderneming;
 • begeleiding bij het boekenonderzoek dat wordt uitgevoerd door de aspirant koper;
 • het voeren van de onderhandeling;
 • begeleiding bij de afronding van de verkoop van de onderneming. Hierbij kan gedacht worden aan
 • het beantwoorden en oplossen van fiscale vraagstukken.

Inbreng

Indien een ondernemer besluit zijn eenmanszaak, of zijn aandeel in een vennootschap onder firma, in te brengen in een besloten vennootschap zal de goodwill van de onderneming moeten worden bepaald. De goodwill van een onderneming is de meerwaarde van de onderneming. Er zijn verschillende manieren waarop de goodwill kan worden berekend. Indien de goodwill is bepaalt kan eventueel een verzoek worden gedaan tot het ‘geruisloos’ inbrengen van de eenmanszaak (of het aandeel in de vennootschap onder firma) in de besloten vennootschap. Indien er geopteerd wordt voor de faciliteit van het geruisloos inbrengen wordt de onderneming geacht niet te zijn gestaakt en hoeft er niet afgerekend te worden over de meerwaarde. De onderneming wordt tegen boekwaarde ingebracht in de besloten vennootschap. Indien de onderneming ‘ruisend’ wordt in gebracht wordt de onderneming wel geacht te zijn gestaakt. Hierbij wordt dan afgerekend over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde.

 

Echtscheiding

Bij de echtscheiding van een directeur grootaandeelhouder (DGA) die in gemeenschap van goederen is getrouwd, of een DGA die getrouwd is met het opmaken van huwelijkse voorwaarden maar nooit heeft verrekend, behoort 50% van de aandelen aan de ex-echtgenoot toe. De DGA moet deze aandelen overnemen voor de waarde die deze vertegenwoordigen in het economisch verkeer. Door verschillende omstandigheden, feiten, regelgeving en rekeninghoudende met de redelijkheid en billijkheid zijn wij in staat om deze waarde te bepalen. De financiering van de aankoop van de aandelen kan problemen geven, hierbij kunnen wij de DGA eveneens begeleiden. De voortzetting van de onderneming mag onder geen beding in gevaar komen. 

 

Nalatenschap

Waarderingsvraagstukken spelen eveneens een rol bij de afwikkeling van een nalatenschap. Tot de nalatenschap kan bijvoorbeeld ondernemingsvermogen behoren. Indien de onderneming niet wordt voorgezet moet er worden afgerekend over de zogenoemde overlijdenswinst voor de inkomstenbelasting. De overlijdenswinst is de overwaarde van de onderneming op het moment van overlijden. De overlijdenswinst kan worden vergeleken met de stakingswinst. Als de erfgenamen de onderneming wel voortzetten, kan er worden geopteerd voor de doorschuiving faciliteiten van de inkomstenbelasting en hoeft er niet direct te worden afgerekend. Degene die de onderneming voortzet wordt voor het bepalen van de winst geacht in de plaats van de overledene te zijn getreden. Dit is alleen het geval indien de onderneming rechtstreeks wordt voortgezet. De oudedagsreserve wordt bij overlijden opgeheven, daarover moet worden afgerekend. Indien de partner de onderneming voortzet kan deze directe afrekening worden voorkomen. Indien de onderneming niet wordt doorgeschoven zal er inkomstenbelasting moeten worden betaald over de stakingswinst.